Posts Tagged ‘P-39’

Bell P-39Q-15 Airacobra side view

Bell P-39Q-15 Airacobra

Bell P-39Q-15-BE Airacobra «RGA White» 42-8747 of the 16th GvIAP, 1944. Pilot G. Rechkalov

Bell P-39Q-25 Airacobra side view

Bell P-39Q-25 Airacobra

Bell P-39Q-25 Airacobra «55 White» 44-32488. 16th GvIAP, Stefaneshti airfield, 1944. Pilot G. Golubev

Bell P-39N Airacobra side view

Bell P-39N Airacobra

Bell P-39N-BE Airacobra «100 White» 42-9004. 16th GvIAP, pilot — Gv.Capitan Alexander Pokryshkin

Bell P-39L Airacobra side view

Bell P-39L Airacobra

Bell P-39L-1 Airacobra «14 White» 42-4608, 16th GvIAP, May 1943.

Bell P-39D Airacobra side view

Bell P-39D Airacobra

Bell P-39D-2 Airacobra «37 White» (41-38428) of the 16th GvIAP. Kuban, April 1943. Pilot — V. Fadeev

Bell P-39D Airacobra side view

Bell P-39D Airacobra

Bell P-39D-2 «27 White» Airacobra (41-38555), 16 GvIAP, Kuban, April — May 1943


-->