Bell P-39D Airacobra

Side view

Bell P-39D-2 Airacobra «37 White» (41-38428) of the 16th GvIAP. Kuban, April 1943. Pilot — V. FadeevRelated illustrations


21 комментарий Subscribe to comments


 1. carl

  .

  tnx for info….

  Июл 28, 2014 @ 15:48 2. miguel

  .

  thank you!…

  Авг 12, 2014 @ 17:44 3. Benjamin

  .

  good info….

  Авг 23, 2014 @ 22:10 4. antonio

  .

  спасибо!…

  Авг 23, 2014 @ 22:16 5. Carlton

  .

  благодарю….

  Авг 24, 2014 @ 11:58 6. Stephen

  .

  good….

  Ноя 12, 2014 @ 20:43 7. lyle

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Дек 04, 2014 @ 19:48 8. doug

  .

  ñïàñèáî….

  Дек 13, 2014 @ 19:02 9. steve

  .

  tnx for info….

  Дек 15, 2014 @ 17:42 10. Fredrick

  .

  ñïàñèáî!…

  Дек 24, 2014 @ 11:32 11. Orlando

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

  Янв 15, 2015 @ 15:42 12. Curtis

  .

  ñïàñèáî!…

  Янв 15, 2015 @ 16:16 13. manuel

  .

  áëàãîäàðþ….

  Янв 15, 2015 @ 16:49 14. Danny

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

  Янв 24, 2015 @ 12:41 15. phillip

  .

  áëàãîäàðåí!…

  Янв 24, 2015 @ 13:09 16. oscar

  .

  ñïñ!…

  Фев 01, 2015 @ 14:20 17. fara

  wawa…

  .

  Июл 01, 2019 @ 14:08 18. fara-6266

  6266-wawa…

  .

  Июл 02, 2019 @ 15:14 19. qqsa

  tqqa…

  .

  Фев 12, 2020 @ 11:38 20. qa

  tqa…

  .

  Фев 12, 2020 @ 12:49 21. qsssss

  dsdaqs…

  .

  Ноя 27, 2021 @ 16:29


Reply