Posts Tagged ‘3M’

Myasishchev 3MD side view

Myasishchev 3MD

Myasishchev 3M “17 Red” strategic bomber operated by Soviet Long-Range Aviation

Myasishchev 3M side view

Myasishchev 3M

Myasishchev 3M “54 Red” operated by Soviet Long-Range Aviation, 1960s

Myasishchev 3M side view

Myasishchev 3M

Myasishchev 3M «49 Red» (c/n 6300402) operated by Soviet Long-Range Aviation

Myasishchev 3MD side view

Myasishchev 3MD

Myasishchev 3MD «25» strategic bomber, 1960s


-->