Mil’ Mi-14PS

Side view


Ukrainian Navy Mil’ Mi-14PS «51 Yellow»; the paintwork has been refreshed for participation in a naval parade in 2001Related illustrations


17 комментариев Subscribe to comments


 1. alan

  .

  ñïñ!!…

  Июл 29, 2014 @ 13:35 2. Eric

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

  Ноя 17, 2014 @ 19:38 3. Edgar

  .

  ñïñ….

  Ноя 17, 2014 @ 22:43 4. kyle

  .

  ñïàñèáî!…

  Ноя 21, 2014 @ 10:22 5. Roberto

  .

  tnx!!…

  Ноя 21, 2014 @ 16:19 6. sergio

  .

  thank you!…

  Ноя 21, 2014 @ 19:08 7. andy

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

  Ноя 30, 2014 @ 16:30 8. Ralph

  .

  ñïñ!!…

  Дек 17, 2014 @ 12:34 9. Gary

  .

  good info!…

  Дек 17, 2014 @ 13:08 10. Brandon

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

  Дек 18, 2014 @ 20:12 11. casey

  .

  thank you!…

  Дек 18, 2014 @ 20:45 12. nick

  .

  hello….

  Дек 18, 2014 @ 21:17 13. Chris

  .

  thank you!!…

  Дек 18, 2014 @ 21:48 14. guy

  .

  ñïñ….

  Дек 21, 2014 @ 12:07 15. Morris

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Янв 22, 2015 @ 04:40 16. alex

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

  Янв 22, 2015 @ 05:08 17. tim

  .

  thank you!!…

  Янв 22, 2015 @ 05:37


Reply