Mil’ Mi-14PL

Side view


Mil’ Mi-14PL «60 Red», North Fleet Air Arm, Safonovo AB, Juny 1996Related illustrations


13 комментариев Subscribe to comments


 1. kurt

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

  Ноя 24, 2014 @ 13:35 2. dustin

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Ноя 28, 2014 @ 10:23 3. zachary

  .

  tnx for info….

  Дек 10, 2014 @ 17:40 4. Chris

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

  Дек 10, 2014 @ 18:13 5. Randall

  .

  thank you….

  Дек 16, 2014 @ 19:33 6. ryan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Дек 18, 2014 @ 19:01 7. enrique

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Дек 19, 2014 @ 16:08 8. andrew

  .

  tnx for info….

  Дек 24, 2014 @ 05:53 9. karl

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Дек 25, 2014 @ 22:15 10. ian

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

  Дек 25, 2014 @ 22:48 11. michael

  .

  tnx for info!…

  Янв 20, 2015 @ 11:31 12. adrian

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Янв 20, 2015 @ 21:50 13. Hugh

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

  Фев 11, 2015 @ 12:09


Reply