Il’yushin Il-28

Side view


Il’yushin Il-28 «11 Blue»Related illustrations


15 комментариев Subscribe to comments


 1. arnold

  .

  good info….

  Июл 29, 2014 @ 15:47 2. alberto

  .

  thanks for information!…

  Авг 23, 2014 @ 02:50 3. curtis

  .

  tnx!!…

  Авг 26, 2014 @ 20:53 4. ernest

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

  Ноя 20, 2014 @ 04:52 5. alberto

  .

  ñïñ!…

  Ноя 20, 2014 @ 17:49 6. dave

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Ноя 22, 2014 @ 15:25 7. Reginald

  .

  ñïñ!…

  Ноя 27, 2014 @ 15:53 8. darryl

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

  Ноя 28, 2014 @ 12:41 9. Paul

  .

  ñïñ!…

  Дек 26, 2014 @ 03:20 10. Chris

  .

  tnx!…

  Дек 26, 2014 @ 15:58 11. leo

  .

  ñïàñèáî….

  Янв 24, 2015 @ 11:39 12. jorge

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

  Янв 24, 2015 @ 12:09 13. gabriel

  .

  tnx for info!!…

  Янв 25, 2015 @ 12:32 14. homer

  .

  tnx for info!!…

  Фев 01, 2015 @ 00:52 15. Ted

  .

  ñïñ!!…

  Фев 12, 2015 @ 20:32


Reply