Myasishchev M-50

Side view


Myasishchev M-50 «023 Blue». Prototype of supersonic strategic bomber, 1960sRelated illustrations