a href="http://basilzolotov.com/feed/" class="feed">subscribe to entries or subscribe to comments

Myasishchev M-50

Side view

 • Myasishchev M 50 side views
 • Myasishchev M 50 side views

Myasishchev M-50 “023 Blue”. Prototype of supersonic strategic bomber, 1960sRelated illustrations


3 Responses Subscribe to comments


 1. Dale

  incinerator@republics.hesitates” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

  Nov 19, 2014 @ 19:06 2. Shaun

  gases@shoes.clarifying” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

  Nov 29, 2014 @ 21:26 3. marion

  concept@ormoc.inks” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

  Jan 25, 2015 @ 09:49


Reply