Kamov Ka-27PL

Side view


Kamov Ka-27PL «22 Yellow», 872nd OPLVP (Independent ASW Helicopter Regt), Kacha AB, the Crimea, March 2001Related illustrations


14 комментариев Subscribe to comments


 1. tom

  .

  ñïñ!!…

  Июл 27, 2014 @ 17:06 2. brett

  .

  good info….

  Ноя 17, 2014 @ 05:44 3. robert

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

  Ноя 17, 2014 @ 16:52 4. shane

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Ноя 22, 2014 @ 21:49 5. Stephen

  .

  áëàãîäàðåí….

  Ноя 22, 2014 @ 22:51 6. james

  .

  tnx for info!…

  Ноя 30, 2014 @ 06:09 7. Patrick

  .

  tnx for info….

  Дек 12, 2014 @ 18:42 8. Kent

  .

  thank you!…

  Дек 24, 2014 @ 04:37 9. Max

  .

  thanks….

  Дек 24, 2014 @ 13:21 10. joe

  .

  ñïàñèáî….

  Дек 24, 2014 @ 13:53 11. Brandon

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

  Дек 24, 2014 @ 14:24 12. Duane

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

  Янв 27, 2015 @ 17:37 13. marion

  .

  hello!!…

  Янв 29, 2015 @ 23:57 14. Leslie

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Фев 03, 2015 @ 21:31


Reply